I-download ang boto na galing sa iyong Pook na botohan

Para i-download ang boto mula sa iyong botohan, i-click ang "Boto: WWW." para sa boto sa pamamagitan ng mukha ng web, "Mga boto: SMS" para sa boto mula sa SMS-sa mga konektor, "Mga boto: Twitter" para sa boto sa pamamagitan ng Twitter.

Ang unang pahina na ipapakita ng resulta diretso sa screen at madali mo lang i-download ang boto sa pamamagitan ng pag click sa "Excel" Imahe na may tekstong "Download" kasunod nito.