Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

Pag-boto sa pamamagitan ng SMS

Sa pag boto sa pamamagitan ng SMS, ang iyong mga tatanggap ay kailangan na mag padala ng SMS sa numero ng telepono na ipinapakita sa "Buod"-seksyon. Ang iyong mga tatanggap ay maaaring mag padala ng kanilang sagot sa pamamagitan ng SMS na patungo sa numero ng telepono na may mensaheng katawan na naglalaman ng parirala na ipinasok kasunod ng imahe ng cellphone kasunod ng sagot na pagpipilian ng buong teksto o ang numero na ipinasok sa talahanayan sa "Boud" pahina.

Halimbawa:

Mensahe para sa Numero ng SMS : +46730125060
Mensahe : MP10104 1

Kung nais mong baguhin ang SMS-sa parirala (Parirala na ipinasok bago ang pagpipilian) maaari kang gumawa ng bagong SMS-sa parirala na nakasaad sa iyong pangangailangan sa pamamagitan ng paggamit ng SMS-IN Connectors. Iba pang impormasyon sa menu "SMS-IN connectors".