Na-download na mga ulat

Para mag download ng pag-uulat, I-click ang button na may markang "Pag-uulat". Pagkatapos maipakita ang pag-uulat, I-click ang button na may markang "Download" sa parehong helira ng pag-uulat na gusto mong I-download, pagkatapos I-click ang klase ng pag-uulat na nais mong I-download.

Kung wala kang na I-save na kahit anong pag-uulat maaari mong I-download ang pangkaraniwang pag-uulat.