Ipakita ang boto

Para iyong makita ang boto na kung saan naka rehistro sa iyong pagsisiyasat, I-click ang "Ipakita ang boto" sa loob ng "Resulta & Charts". Ikaw ay makakakita ng mga listahan ng boto, I-click ang napiling boto para makita ang boto. Maaari morin na ibukod ang boto mula sa resulta sa pamamagitan ng pag-click ng "Ibukod ang boto" na pagpipilian. Kapag ang iyong Pagsisiyasat ay nai-published sa "Pribadong Pagsisiyasat sa Web" ngayon ang boto ay may kasamang marka ng pangalan ng sumasagot.